Algemene voorwaarden PulseMarketing 2022

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen PulseMarketing te Zevenaar, Kamer van Koophandel 78246075 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”). Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden, zijn voor PulseMarketing alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Download hier de PDF-versie van de Algemene Voorwaarden

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 
  1. PulseMarketing: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: PulseMarketing gevestigd aan Wilgenhoek 61 te Zevenaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 78246075
  2. Opdrachtgever: het bedrijf dat met PulseMarketing een overeenkomst aangaat;
  3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen PulseMarketing en de opdrachtgever; 
  4. Software: de website, de webshop, de applicatie en/of de softwareprogrammatuur die in het kader van de overeenkomst door PulseMarketing aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld en/of door PulseMarketing is ontwikkeld; 
  5. Werk: het (website)ontwerp dat, het grafisch ontwerp dat, de softwareprogrammatuur die, de huisstijl die en ieder ander werk in de zin van de Auteurswet dat PulseMarketing vervaardigd heeft;
  6. Content: teksten, afbeeldingen, huisstijl, logo’s, merken, e.d. die door de opdrachtgever worden aangeleverd i.v.m. de ontwikkeling van de software en/of het vervaardigen van het werk; 
  7. Dienst: de dienst die PulseMarketing in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever levert. 
  8. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow. 
  9. Meerwerk: de werkzaamheden of andere prestaties verricht door PulseMarketing die buiten de inhoud en/of omvang van de in de Overeenkomst en/of SLA overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, of wijzigingen daarvan (inclusief gewijzigde functionele specificaties). 
  10. SLA: de eventueel separaat afgesloten Service Level Agreement tussen PulseMarketing en de Opdrachtgever waarin de afspraken over het niveau, de kwaliteit en de wijze van probleemoplossing met betrekking tot de (hosting)Dienst is opgenomen.
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen PulseMarketing en de opdrachtgever, waarop PulseMarketing deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. 
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever. 
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft PulseMarketing het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert. 
 5. Indien PulseMarketing niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat PulseMarketing het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen. 
 6. PulseMarketing heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden op de hoogte gesteld en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.
 1. PulseMarketing stelt een offerte op waarin PulseMarketing aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) PulseMarketing aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend. 
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
 3. In het algemeen omvatten de Diensten het ontwerpen van websites, huisstijlen, lay-out, teksten, ontwerpen, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen logo’s en al hetgeen samenhangt met de grafische ontwikkeling hiervan. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is. 
 4. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. PulseMarketing kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien PulseMarketing daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard. 
 5. Een overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de offerte of de overeenkomst heeft ondertekend en aan PulseMarketing heeft geretourneerd dan wel nadat de opdrachtgever op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van PulseMarketing. 
 6. Indien de Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat PulseMarketing werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer de Opdrachtgever PulseMarketing verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten. 
 7. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft PulseMarketing het recht de prijzen hierop aan te passen. 
 8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door de Opdrachtgever wordt ontvangen door PulseMarketing of vanaf het moment dat de Opdrachtgever de indruk wekt met de offerte in te stemmen. 
 9. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. PulseMarketing zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten. Vooraf zal worden aangegeven dat sprake is van meerwerk.
 10. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan PulseMarketing opgegeven eisen en specificaties van de gewenste prestatie en andere gegevens waarop PulseMarketing zijn aanbod of offerte baseert.
 11. PulseMarketing kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 12. Een samengestelde prijsopgave verplicht PulseMarketing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 13. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 1. Contractduur en uitvoeringstermijn
  1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn. PulseMarketing zal er te allen tijde naar streven om de aangegeven uitvoeringstermijn na te komen. Niet-tijdige uitvoering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting naar PulseMarketing. 
  2. In het geval dat een door PulseMarketing met de opdrachtgever overeengekomen uitvoeringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden. 
  3. Indien de uitvoeringstermijn wordt verlengd wegens overmacht, dan wordt de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. 
  4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  5. Indien een vaste looptijd met een abonnement is afgesproken, mag geen van de partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken. PulseMarketing kan de Overeenkomst echter per direct schriftelijk opzeggen of ontbinden indien ten minste een van de volgende situaties van toepassing is: a. de Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting; b. het faillissement van de Opdrachtgever is aangevraagd; c. de Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd; d. de Opdrachtgever is overleden; of e. de activiteiten van de Opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Indien PulseMarketing de nakoming van de verplichtingen opschort vanwege bovengenoemde redenen, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort. 
  6. Als de offerte niet anders bepaalt, wordt een Overeenkomst voor bepaalde tijd als volgt verlengd: na het verstrijken van de contractstermijn wordt de Overeenkomst automatisch verlengd met 3 maanden, tenzij tenminste een van de partijen uiterlijk een maand voor het verstrijken van de contractstermijn schriftelijk heeft aangegeven geen verlenging te willen.
 2. Wijziging van de overeenkomst 
  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
  2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. PulseMarketing zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
  3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, dan zal PulseMarketing de opdrachtgever hierover inlichten. 
  4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal PulseMarketing daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 3. Opzegging 
  1. Indien partijen een overeenkomst voor een bepaalde tijd i.c.m. met een maandelijks abonnement zijn aangegaan, dan kan de overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  2. Beide partijen kunnen te allen tijde een overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk, daaronder mede begrepen e-mail, opzeggen. De opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het einde van de volgende maand te geschieden. 
  3. Ingeval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever of ingeval van opzegging voordat de software en/of de dienst is opgeleverd, dan worden alle reeds uitgevoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Daarnaast heeft PulseMarketing het recht de schade van de opdrachtgever te vorderen die PulseMarketing door de tussentijdse opzegging lijdt, waaronder omzetverlies. 
  4. PulseMarketing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien: a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst PulseMarketing ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; c. aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend; d. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert; e. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard; f. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen; g. indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden. 
  5. Voorts is PulseMarketing bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
  6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van PulseMarketing op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien PulseMarketing de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  7. In geval van ontbinding is PulseMarketing tevens gerechtigd de registratie van de domeinnaam van de opdrachtgever ongedaan te maken. Terzake aanvaardt PulseMarketing geen aansprakelijkheid voor de door de opdrachtgever eventueel te lijden schade. 
 4. Overdracht 
  1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit de overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PulseMarketing.

 

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. 
 2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, dan zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het uurtarief van PulseMarketing wordt schriftelijk of via de e-mail aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt. 
 3. PulseMarketing kan een vaste prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan PulseMarketing, dat in redelijkheid niet van PulseMarketing mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. 
 4. PulseMarketing heeft het recht zijn tarieven aan te passen. PulseMarketing zal de opdrachtgever het voornemen tot aanpassing van het tarief schriftelijk of per e-mail kenbaar maken. PulseMarketing zal daarbij de omvang van en de datum waarop de aanpassing zal ingaan, vermelden.
 5. Vergoedingen voor het leveren van de Diensten zijn genoemd in de door PulseMarketing aangeboden offerte. Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief btw. 
 6. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zullen de verschuldigde bedragen maandelijks, per kwartaal of jaarlijks, voorafgaand aan de nieuwe periode, aan de Opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door PulseMarketing uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PulseMarketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd. Vertragingen door niet tijdig aanleveren van materiaal en eventuele vertragingskosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 
 3. PulseMarketing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
 4. PulseMarketing heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 5. PulseMarketing behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de software of de dienst, ingevolge de technische evolutie van de software of de dienst. PulseMarketing waarborgt bij een eventuele gewijzigde specificatie een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van de software of de dienst.   
 6. Indien de gegevens als bedoeld in de vorige leden niet tijdig aan PulseMarketing worden verstrekt of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet voldoet aan zijn verplichtingen, heeft PulseMarketing het recht om nakomingen van haar verplichtingen op te schorten zonder zelf gehouden te zijn tot het uitkeren van enige schadevergoeding.
 7. De offerte van PulseMarketing is leidend wat betreft de omschrijving van het tot stand te brengen werk en de geldende vereisten. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de informatie die aan PulseMarketing is verstrekt en waar de offerte van PulseMarketing op is gebaseerd. 
 8. PulseMarketing is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde informatie, bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. 
 9. Indien door Opdrachtgever aan PulseMarketing verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door PulseMarketing in het kader van de Overeenkomst. 
 10. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft PulseMarketing het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software en stockfoto’s, bij de ontwikkeling van de werken. Indien PulseMarketing van dit recht gebruik maakt, zal deze Opdrachtgever hierover informeren. Deze informatieplicht bestaat slechts mits en voor zover het gebruik van de componenten van derden invloed heeft op het gebruik dat Opdrachtgever kan maken van het werk.
 11. De opdrachtgever vrijwaart PulseMarketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is. 
 12. De opdrachtgever zal door het gebruik van de dienst geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. De dienst wordt op basis van fair use aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien de opdrachtgever, naar het oordeel van PulseMarketing, oneigenlijk gebruik maakt van de dienst, dan is PulseMarketing gerechtigd met onmiddellijke ingang de dienst te blokkeren, zonder dat PulseMarketing tot enige schadevergoeding gehouden is. De opdrachtgever wordt daarvan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld. 
 13. Indien de opdrachtgever een storing constateert in de dienst, dan dient de opdrachtgever PulseMarketing daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 
 14. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens PulseMarketing heeft voldaan of onrechtmatig jegens PulseMarketing handelt, dan heeft PulseMarketing het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan de opdrachtgever in rekening te brengen en heeft PulseMarketing het recht zijn werkzaamheden op te schorten.
 1. Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde. 
  1. PulseMarketing geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld. 
  2. PulseMarketing is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. 
  3. Opdrachtgever vrijwaart PulseMarketing voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door PulseMarketing. 
  4. PulseMarketing zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang PulseMarketing Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat PulseMarketing Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. PulseMarketing is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is PulseMarketing gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.
 1. PulseMarketing zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 5 werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. 
 3. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn. 
 4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal PulseMarketing zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan PulseMarketing doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 5 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren. 
 5. Indien Opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is PulseMarketing gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. PulseMarketing zal bij een revisie aangeven of bij volgende revisies meerkosten verschuldigd zullen zijn. 
 6. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door PulseMarketing gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. PulseMarketing kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt. 
 7. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij PulseMarketing het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook. 
 8. PulseMarketing heeft het recht te wachten met de aanvang van een nieuwe fase totdat Opdrachtgever de oude fase expliciet heeft goedgekeurd, mits PulseMarketing Opdrachtgever heeft gewaarschuwd dat voor de betreffende fase diens expliciete goedkeuring gewenst is. 
 9. PulseMarketing garandeert niet dat hetgeen Opdrachtgever met de door PulseMarketing te ontwikkelen of ontwikkelde werken beoogt ook daadwerkelijk wordt behaald.
 1. Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij ontvangt. 
 2. De door PulseMarketing ontwikkelde Werken blijven eigendom van PulseMarketing. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht. 
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen. 
 4. Het is PulseMarketing toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Werken. Indien PulseMarketing door middel van technische bescherming deze Werken heeft beveiligd, is het de Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaald. 
 5. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het content berusten bij de opdrachtgever of diens licentiegevers. De opdrachtgever verleent PulseMarketing voor het realiseren van de software of het werk een niet-overdraagbare licentie op het content voor het enkele doel en de duur van het ontwikkelen en opleveren van de software of het werk. 
 6. Al het aangeleverde content dient door de opdrachtgever op authenticiteit te worden gecontroleerd en mag niet in strijd zijn met enig recht van een derde. De opdrachtgever is hiervoor volledig aansprakelijk. De opdrachtgever dient er zelf voor zorg te dragen dat de inhoud van zijn website niet in strijd met de wet is en niet de (auteurs)rechten van derden schendt. 
 7. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) het werk en van de software berusten bij PulseMarketing. 
 8. PulseMarketing verleent, voor zover noodzakelijk voor gebruik van de software en het werk door de opdrachtgever, aan de opdrachtgever een recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op de software of op het werk, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De licentie geldt slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen, die verband houden met het vervaardigen van de software of het werk waarvoor de licentie wordt verleend, heeft voldaan. 
 9. De broncode van de software wordt niet aan de opdrachtgever verstrekt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Voor de levering van de broncode dient de opdrachtgever aan PulseMarketing een afkoopsom te betalen.
 10. Overdracht van auteursrechten kan enkel middels een schriftelijke overeenkomst worden overeengekomen. 
 11. Alle door PulseMarketing verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, webdevelopment, code, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van PulseMarketing worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. 
 12. PulseMarketing is te allen tijde gerechtigd het in opdracht vervaardigde op een redelijk wijze te signeren. Deze signering maakt alsdan onderdeel uit van het werk en mag derhalve niet door de opdrachtgever verwijderd worden. 
 13. PulseMarketing behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 
 14. Tot de overeenkomst behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten en portretrechten van derden.
 1. Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan. 
 2. Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de Overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed. 
 3. Indien PulseMarketing meer werk moet verrichten dan PulseMarketing had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is PulseMarketing gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 4. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat PulseMarketing tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.
 1. PulseMarketing zal de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen aan de Opdrachtgever factureren. PulseMarketing mag daarbij elektronische facturen verzenden naar het bij PulseMarketing bekende e-mailadres van de Opdrachtgever. PulseMarketing heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen. 
 2. Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever. PulseMarketing is gerechtigd de opdrachtgever bij bevestiging en aanvaarding van de opdracht een voorschot te vragen, hetzij éénmalig dan wel in maandelijkse termijnen of per ontwikkel- of productiefase.  
 3. Indien Opdrachtgever een vastgesteld aantal uren afneemt dient het volledige bedrag voor aanvang van de werkzaamheden vooraf voldaan te worden.
 4. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd. 
 5. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan PulseMarketing te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat PulseMarketing de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van PulseMarketing blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen. 
 6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 
 8. Eens per kalenderjaar is PulseMarketing gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden. PulseMarketing zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. 
 9. Alle prijzen die door PulseMarketing worden gefactureerd zijn exclusief belastingen (btw) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
 10. Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan PulseMarketing. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.
 11. Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs, alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van PulseMarketing volledig bewijs op. 
 12. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 1. In geval van te drukken werken dient de evaluatie plaats te vinden op basis van het digitaal aangeleverde ontwerp dan wel de eventuele zet-, druk-, of andere proef zoals aangeleverd door PulseMarketing. Afkeuren van de uiteindelijke gedrukte werken is alleen toegestaan indien het grove afwijkingen van de proeven betreft die bij een normaal drukproces niet voor mogen komen. 
 2. Afwijkingen als gevolg van kleurinstellingen van beeldschermen kunnen nimmer leiden tot afkeuring van het geleverde werk.
 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de Overeenkomst tot het ontwikkelen van een website door PulseMarketing ook strekken tot het hosten van de Website door of in opdracht van PulseMarketing. In dat geval zal de Opdrachtgever voor de hostingdiensten geldende periodieke vergoedingen betalen. 
 2. Gebruikersnaam, gebruikerscode en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Vanwege mogelijk misbruik is het niet toegestaan dat deze informatie wordt verspreid onder derden. PulseMarketing is niet verantwoordelijk voor enige schade bij verlies van credentials door Opdrachtgever. 
 3. Het is de opdrachtgever, alsmede anderen die gebruik maken van de producten en diensten van PulseMarketing, niet toegestaan om de verbindingen, systemen en de aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde opslagruimte en schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en de openbare orde, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden en de algemeen aanvaardbare normen, en in de toekomst te aanvaarden normen, die van toepassing zijn op het gebruik van het internet (Netiquette, zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp:.ripe.net/rfc/rfc1855.txt.)). Hieronder vallen bijvoorbeeld de volgende handelingen en/of gedragingen: – het opslaan en verspreiden van informatie die discriminerend is wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of die op een andere wijze kwetsend kan worden genoemd; – het bedreigen en/of op andere wijze lastig vallen van personen, mede daaronder begrepen het zogenaamde `mailbommen’; – het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden; – het opslaan en verspreiden van kinderporno, pornografie, obsceen en sex-gerelateerd materiaal; – het verrichten en promoten van illegale activiteiten; – het zonder toestemming binnendringen van andere computers en netwerken op het internet (hacken); – het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; – het verspreiden van vertrouwelijke informatie;   – het opslaan en het ongevraagd en onaangekondigd verspreiden van ongewenste elektronische berichten (spamming, flames). – het vernielen, beschadigen, onstabiel en/of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen. Onder de boven aangegeven handelingen en/of gedragingen wordt tevens verstaan het opnemen van verwijzingen en links naar sites waarop in strijd wordt gehandeld met hetgeen boven is bepaald. De bovenstaande opsomming is niet limitatief bedoeld. PulseMarketing behoudt zich het recht voor om op basis van geldende wet en regelgeving, richtlijnen en algemeen aanvaardbare normen nadere invulling te geven aan hetgeen zij terzake toelaatbaar acht. 
 4. De opdrachtgever verplicht zich om de juiste persoonsgegevens aan PulseMarketing door te geven. Bij eventuele adreswijzigingen, daaronder mede begrepen e-mail adressen, en eventuele andere mutaties in de bovengenoemde gegevens, verplicht de opdrachtgever zich om deze wijzigingen tijdig aan PulseMarketing bekend te maken. Indien de opdrachtgever nalatig is ten aanzien van zijn verplichting als bedoeld in dit artikellid en als gevolg daarvan een tot de opdrachtgever gerichte verklaring of mededeling hem niet of niet tijdig bereikt, geldt dat deze verklaring of mededeling nochthans haar werking heeft. 
 5. PulseMarketing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit bovenstaande handelingen en gedragingen van de opdrachtgever.
 6. Tenzij anders overeengekomen zal Opdrachtgever: i) vergoedingen voor shared hosting jaarlijks vooruit betalen aan PulseMarketing; en ii) vergoedingen voor hostingdiensten door middel van virtual private servers (VPS) maandelijks vooruit betalen aan PulseMarketing. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd, is geen terugbetaling mogelijk voor een reeds vooruitbetaalde periode. 
 7. Het te betalen bedrag is afhankelijk van het gekozen pakket. Actuele prijzen zijn op te vragen bij PulseMarketing. 
 8. Een overeenkomst voor hosting, domeinnaamregistratie, SSL certificaten van ontwikkelde software, of ander online project wordt aangegaan voor een periode van een jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door de opdrachtgever dient minimaal 3 maanden voor het einde van de contractperiode te geschieden, aan PulseMarketing. 
 9. PulseMarketing spant zich in om de Dienst zo goed mogelijk beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid. Indien de Opdrachtgever verdergaande garanties vergt, kan de Opdrachtgever een SLA afsluiten. 
 10. PulseMarketing onderhoudt de Dienst actief en voert regelmatig updates uit. Indien onderhoud of updates naar verwachting leiden tot een beperking van de beschikbaarheid, zal PulseMarketing trachten dit in de nachtelijke uren (tussen 22:00 en 07:00 uur Nederlandse tijd) uit te voeren. Dergelijke werkzaamheden worden zo mogelijk vooraf aangekondigd. Werkzaamheden in verband met calamiteiten kunnen op ieder moment plaatsvinden en worden niet vooraf aangekondigd.
 11. PulseMarketing zal zich inspannen om eventuele fouten in de Dienst te herstellen, maar is hierbij mede afhankelijk van zijn leveranciers. PulseMarketing heeft het recht om bepaalde updates of upgrades van leveranciers niet te installeren als dit naar zijn oordeel de werking van de Dienst niet ten goede komt. 
 12. PulseMarketing kan wijzigingen en nieuwe functionaliteiten aan de Dienst toevoegen. Partijen kunnen over dergelijke aanpassingen vooraf overleg voeren en de Opdrachtgever kan suggesties doen, maar de eindbeslissing over het al dan niet doorvoeren van aanpassingen wordt genomen door PulseMarketing. 
 13. Indien aanpassingen naar het oordeel van PulseMarketing tot een wezenlijke verandering in de functionaliteit van de Dienst leiden, streeft PulseMarketing ernaar om de aanpassingen van tevoren schriftelijk aan te kondigen bij de Opdrachtgever. 
 14. PulseMarketing verzorgt backups van de hosting Diensten. Op verzoek verstrekt PulseMarketing informatie over de frequentie hiervan en de kosten voor eventuele herstelwerkzaamheden.
 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal PulseMarketing de registratie van de domeinnaam voor de te ontwikkelen website verzorgen of dit door een derde te laten doen. De Opdrachtgever zal de voor de domeinnaam verschuldigde periodieke vergoedingen betalen.
 2. Iedere domeinnaam wordt per jaar volledig vooruitbetaald.
 3. Indien PulseMarketing heeft voldaan aan haar taak om de overeengekomen domeinnaam/-namen aan te melden bij de registry, kan de Opdrachtgever nimmer aanspraak maken op restitutie van enig voor de registratie vooruitbetaald bedrag, ook niet indien de Opdrachtgever om wat voor reden dan ook de Overeenkomst voortijdig heeft opgezegd. 
 4. Indien de vooruitbetaling niet tijdig geschiedt, rust op PulseMarketing geen plicht om de registratie te verlengen.
 5. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registries, waaronder de SIDN. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. PulseMarketing vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. 
 6. PulseMarketing is niet aansprakelijk voor het niet verkrijgen door de Opdrachtgever van diens domeinnaam als een derde deze reeds blijkt te hebben verkregen voordat PulseMarketing de aanvraag naar de registry heeft kunnen doorzetten. 
 7. De Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registries stellen voor de aanvraag, toekenning en gebruik van een domeinnaam. Tevens zal PulseMarketing, bij het registreren van een domeinnaam in opdracht van de Opdrachtgever, persoonsgegevens en eventuele andere informatie van de Opdrachtgever delen met de betreffende registry. Een en ander voor zover nodig voor het uitvoeren van de opdracht van de Opdrachtgever. 
 8. Bij registratie wordt niet actief door PulseMarketing gecontroleerd of aan geldende voorwaarden is voldaan. Het feit dat een registratie heeft plaatsgevonden, vormt geen enkel bewijs, of zelfs indicatie, dat de registratie niet in strijd was met de voorwaarden. 
 9. De Opdrachtgever vrijwaart en houdt PulseMarketing schadeloos voor alle schade die verband houdt met de registratie (en het gebruik) van een domeinnaam namens of door de Opdrachtgever in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden. 
 10. PulseMarketing heeft het recht om alle domeinnamen die zij voor de Opdrachtgever heeft geregistreerd ontoegankelijk of onbruikbaar te maken wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst. Zulks echter uitsluitend voor de duur dat de Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling. Voor het opnieuw toegankelijk maken van de domeinnamen na deze opschorting, voor zover dat nog mogelijk is, kan maximaal €100,- per domeinnaam worden gerekend. 
 11. Afhankelijk van de domeinnaamextensie en de bijbehorende registry, is het mogelijk dat bepaalde (persoons)gegevens van de Opdrachtgever openbaar worden via Whois. Onder bijzondere omstandigheden en op verzoek van PulseMarketing ten behoeve van de Opdrachtgever, kan de betreffende registry bepaalde gegevens afschermen uit Whois. Indien de Opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dient hij een verzoek daartoe bij PulseMarketing in te dienen. 
 12. Ook een verzoek om kennisneming (inzage), verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens van de Opdrachtgever door SIDN kan de Opdrachtgever indienen bij PulseMarketing, die ervoor zal zorgen dat het verzoek wordt doorgegeven aan SIDN. 
 13. Een overeenkomst voor hosting, domeinnaamregistratie, SSL certificaten van ontwikkelde software, of ander online project wordt aangegaan voor een periode van een jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door de opdrachtgever dient minimaal 3 maanden voor het einde van de contractperiode te geschieden, aan PulseMarketing. 
 14. PulseMarketing is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.
 1. Wanneer PulseMarketing marketingwerkzaamheden uitvoert in opdracht van de Opdrachtgever, zal PulseMarketing zich naar beste kunnen inspannen de door Opdrachtgever verstrekte opdracht uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. In geen geval kan de Opdrachtgever aanspraak maken op specifieke resultaten, zoals een hoger aantal websitebezoekers, betere vindresultaten of een specifieke plaatsing in zoekresultaten op websites van derden. 
 2. Opdrachtgever machtigt PulseMarketing hierbij om in naam van Opdrachtgever accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van Opdrachtgever te mogen opgeven (zoals, maar niet beperkt tot, accounts bij: Google Analytics, sociale media en Webmaster Tools). Indien aan dergelijke accounts of diensten van derden kosten verbonden zijn, is PulseMarketing hiertoe slechts gemachtigd na voorafgaande toestemming van Opdrachtgever. 
 3. Indien Opdrachtgever reeds in het bezit is van accounts zoals hiervoor bedoeld, dan is PulseMarketing gerechtigd om deze accounts te gebruiken in de uitvoering van Overeenkomst. Opdrachtgever stuurt PulseMarketing op verzoek alle daarvoor relevante inloggegevens. Opdrachtgever machtigt PulseMarketing om handelingen te verrichten binnen deze accounts in naam van Opdrachtgever. 
 4. PulseMarketing zal Opdrachtgever in redelijkheid op verzoek rapporteren over het verloop en de inhoud van de werkzaamheden. Opdrachtgever is gerechtigd om naar aanleiding van rapportages redelijke instructies te geven aan PulseMarketing. 
 5. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de inhoud van enige door PulseMarketing in opdracht van de Opdrachtgever uitgevoerde (advertentie)campagnes(s). Opdrachtgever zal PulseMarketing vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat de betreffende advertentiecampagnes, of enig onderdeel daarvan, inbreuk maken op enig recht van derden. 
 6. Tenzij anders aangegeven zijn alle door PulseMarketing bekendgemaakte bedragen exclusief advertentiekosten, drukwerkkosten, vertaalkosten of andere vergelijkbare bijkomende productiekosten. 
 7. Marketingwerkzaamheden worden door PulseMarketing uitgevoerd in de overeengekomen taal. Indien Opdrachtgever marketingwerkzaamheden wil laten uitvoeren door PulseMarketing in meerdere talen, dan zullen partijen vooraf overeenkomen welke aanvullende kosten dit met zich mee brengt.
 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. PulseMarketing mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden. 
 3. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie. 
 4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PulseMarketing gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en PulseMarketing zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is PulseMarketing niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 1. PulseMarketing is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, mits zij de voorgenomen wijzigingen uiterlijk dertig (30) dagen van tevoren aankondigt bij de Opdrachtgever. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder het recht van de Opdrachtgever de Overeenkomst op te kunnen zeggen. 
 2. Indien de Opdrachtgever tijdig bezwaar maakt tegen de wijzigingen, zal PulseMarketing de wijzigingen heroverwegen en intrekken als zij het bezwaar terecht vindt.
 3. Indien PulseMarketing echter de wijzigingen doorzet ondanks het bezwaar van de Opdrachtgever, verkrijgt de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te beëindigen per het moment dat de wijzigingen in werking treden.
 1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming teniet doen. 
 2. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor PulseMarketing beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover PulseMarketing geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals registries, en alle netwerken in het internet waar PulseMarketing geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van PulseMarketing die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit (bijvoorbeeld door een DDOS aanval); tekortkomingen van leveranciers van PulseMarketing; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan de Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven; overheidsmaatregelen; en problemen die voortvloeien uit diensten van derden of koppelingen met diensten van derden die door of op verzoek van de Opdrachtgever zijn ingeschakeld of gerealiseerd.
 3. Indien een overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.
 1. PulseMarketing zal zich maximaal inspannen om de Diensten te voorzien van een passend niveau van beveiliging en de Diensten te beschermen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot gegevens van de Opdrachtgever.
 2. Bij de uitvoering van de Overeenkomst kunnen er door PulseMarketing ten behoeve van de Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt worden, waarbij de Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken is en PulseMarketing als verwerker. Indien er persoonsgegevens worden verwerkt, zullen partijen een verwerkersovereenkomst sluiten waarin afspraken over de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens worden vastgelegd.
 3. De Opdrachtgever garandeert dat iedere verstrekking van (persoons)gegevens aan PulseMarketing rechtmatig is en dat de verwerking van deze gegevens conform de Overeenkomst niet in strijd is met enige toepasselijke privacywet- en regelgeving. 
 4. De opdrachtgever dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de opdrachtgever, dan kan PulseMarketing daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. 
 5. Indien de opdrachtgever constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de opdrachtgever PulseMarketing daarvan onverwijld in kennis te stellen. 
 6. Indien PulseMarketing inloggegevens van de opdrachtgever ontvangt, dan zal PulseMarketing verantwoordelijk omgaan met deze inloggegevens.
 7. Met uitzondering van wettelijke niet-uitsluitbare garanties, wordt de software zoals hij is (“as is”) aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie. 
 8. Indien een gebrek aan de software veroorzaakt is door een handelen en/of nalaten van de opdrachtgever, dan zijn alle kosten die PulseMarketing heeft moeten maken om het gebrek te herstellen voor rekening van de opdrachtgever.
 1. De opdrachtgever gaat akkoord met vermelding van de samenwerking op de website van PulseMarketing, de website van de opdrachtgever, sociale media platforms zoals LinkedIn en Facebook en nieuwsberichten via nieuwsbrief of eerder genoemde media. Vermelding van samenwerking kan gepaard gaan met vermelding logo en URL.
 2. Het recht van vermelden en publiceren van gemaakt werk heeft geen termijn en overstijgt de afloop van de samenwerking.
 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin PulseMarketing gevestigd is. 
 2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven. 
 3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen. 
 4. De door PulseMarketing ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever. 
 5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is PulseMarketing steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.
 6. Indien de opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de opdrachtgever wijzigt, dan dient de opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsadres en/of nieuwe factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan PulseMarketing mede te delen.

PulseMarketing
Wilgenhoek 61
6903 BS Zevenaar
www.pulsemarketing.nl

KVK: 78246075